به منظور پیگیری و تلاش در جهت شناساندن توانائی ها و حل مسائل و مشکلات و همچنین ارتقاء بیش از پیش نیروهای مادی و معنوی معلولین (از طریق بکارگیری کلیه امکانات مؤثر در چهار چوب ضوابط اسلامی و قوانین جاری کشور) جامعه معلولین اصفهان که در برخی از مواد اساسنامه “جامعه” نامیده می شود تأسیس می گردد.
بند الف) فرهنگی، آموزشی:
۱)    تهیه نشریات به منظور ارائه افکار و خواسته های معلولین.
۲)   برگزاری سمینار، نمایشگاه، تئاتر، اردوهای آموزشی تفریحی و ورزشی به منظور
اعتلای سطح دانش و روحیه معلولین.
۳)   کوشش در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و بینش اسلامی معلولین.
۴)   تلاش و پیگیری در جهت مبارزه با بیسوادی معلولین.
۵)   تلاش برای رفع موانع آموزشی و پرورشی اعم از مادی و معنوی و ارائه طرح های لازم به
مسئولین کشور جهت بهره مندی هر چه بیشتر معلولین از امکانات و برنامه های
آموزشی و سعی در ایجاد زمینه های همکاری و تشریک مساعی هر چه بیشتر با ارگان
های ذیربط به منظور ارتقاء سطح آموزش تخصصی معلولین.
۶)  کوشش در جهت بهره گیری از تجارب و پیشرفت های علمی موسسات مرتبط با معلولین
اعم از موسسات داخلی یا سایر کشورها بر مبنای ضوابط و شرایط جاری کشور.
۷)    تألیف، ترجمه، انتشار کتب و نشریات در زمینه های مرتبط با معلولین.
بند ب) حقوقی، اجتماعی:
۱)   سعی در ایجاد زمینه های مناسب جهت حضور فعال معلولین در اجتماع.
۲)   دفاع از حقوق معلولین و ارائه طرح به مقامات کشوری به منظور حفظ حقوق معلولین در
مورد رفع نارسائی های قوانین در کلیه زمینه ها.
۳)   ارائه پیشنهاد و طرح به مسئولین در زمینه ایجاد تسهیلات لازم جهت فعالیت روزمره
معلولین از جمله رفع موانع معماری در اماکن عمومی و بناهای مسکونی و تجهیز وسائط
نقلیه عمومی.
۴)    تلاش در جهت ضرورت اشتغال معلولین با برخورداری از حق اولویت نسبت به سایر افراد.
۵)    تلاش در زمینه شناسائی انواع مشاغل مناسب جهت اشتغال معلولین.
۶)    کوشش در جهت شناسائی واکنش های جامعه نسبت به معلولیت به منظور ایجاد زمینه
تحقیق در رفع واکنش های منفی و تقویت واکنش های مثبت.
۷)    تلاش در جهت جلب همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور دستیابی به اهداف
جامعه معلولین ایران.
۸)    کوشش در جهت خودکفائی مادی معلولین با ایجاد زمینه های مناسب از جمله آموزش
حرفه ای.
۹)     تلاش در جهت تأمین مسکن مناسب برای معلولین با تسهیلات بانکی.
۱۰)   تلاش در جهت رفع مشکلات اجتماعی، ازدواج و … از طریق ارائه مشاوره.
۱۱)  تلاش در زمینه ایجاد شرکت های تعاونی تولید، توزیع، مصرف، مسکن، بویژه صندوق
تعاون و همیاری معلولین.
بند ج) بهداشتی، درمانی:
۱)     ارائه طرح های آموزشی به مسئولین جهت پیشگیری از بروز معلولیت و نحوه کمک های
اولیه.
۲)    تلاش در جهت اختصاص بخشی از هر بیمارستان به امور توانبخشی.
۳)    ارائه طرح در مورد آموزش بهداشت ویژه معلولین و پیگیری در جهت اجرای آن.
۴)    تلاش در زمینه شناساندن عوامل درمانی، توانبخشی منجمله ورزش برای معلولین و
ارائه طرح های لازم در زمینه استفاده مطلوبتر از امکانات موجود.
۵)    ارائه طرح هائی در مورد بیمه درمانی کلیه معلولین کشور و پیگیری در جهت تصویب و
اجرای آنها.
۶)    مشارکت در زمینه ایجاد مراکز بهداشتی، درمانی معلولین.
۷)   تلاش در جهت تامین وسایل کمک توانبخشی، بهداشتی و درمانی اعم از تسهیل
واردات و بهبود کیفی و کمی تولیدات داخلی از طریق ارائه طرح به مسئولین.
۸)    سعی در ایجاد زمینه فعالیت جامعه در صنایع تولید وسایل کمک توانبخشی معلولین.
بند د) سایر فعالیت ها:
۱)   ارائه طرح به مسئولین و تلاش در جهت بیان ضرورت گردآوری آمارهای مربوط به معلولین و
بکارگیری اطلاعات قابل دسترس در برنامه ریزی.
۲)   بررسی وضعیت انجمن ها، جوامع، سازمان ها و مراکز مرتبط با معلولین به منظور
جمع آوری اطلاعات و تحقیقات علمی جهت دستیابی به طرح های سازنده و مفید و
همچنین پیشگیری از تضییع حقوق معلولین.
۳)    کوشش در زمینه های مناسب پیش بینی نشده در جهت دستیابی به اهداف جامعه.