معرفی اعضای هیات مدیره جامعه معلولین اصفهان

اعضای اصلی هیات مدیره:

 1. خانم مرضیه سادات معتمدی
 2. اقای سید محمد منصوری
 3. خانم ژیلا عسکر پور
 4. خانم زهرا قاسمی
 5. اقای علی رضا دانشمند

اعضای اصلی بازرسان :

 1. اقای محمد حیدری
 2. اقای جواد ابو الفضلی
 3. اقای علیرضا عدالت خواه

اعضای علی البدل بازرسان:

 1. اقای سید حسن موسوی

اعضای نمایندگان:

 1. خانم محبوبه رضایی
 2. خانم طاهره ثالثی