معرفی اعضای هیات مدیره جامعه معلولین اصفهان

اعضای اصلی هیات مدیره:

  1. اقای سید محمد منصوری
  2. خانم زهرا قاسمی
  3. اقای علی رضا دانشمند
  4. خانم ژیلا عسکر پور

اعضای اصلی بازرسان :

  1. اقای محمد حیدری
  2. اقای جواد ابوالفضلی
  3. اقای علیرضا عدالت خواه

اعضای علی البدل بازرسان:

  1. اقای سید حسن موسوی

اعضای نمایندگان:

  1. خانم محبوبه رضایی
  2. خانم طاهره ثالثی