معرفی اعضای هیات مدیره جامعه معلولین اصفهان

اعضای اصلی هیات مدیره:

 1. اقای سید محمد منصوری
 2. خانم زهرا قاسمی
 3. اقای علی رضا دانشمند
 4. خانم ژیلا عسکر پور
 5. مرضیه سادات

اعضای اصلی بازرسان :

 1. اقای محمد حیدری
 2. اقای جواد ابو الفضلی
 3. اقای علیرضا عدالت خواه

اعضای علی البدل بازرسان:

 1. اقای سید حسن موسوی

اعضای نمایندگان:

 1. خانم محبوبه رضایی
 2. خانم طاهره ثالثی