معرفی اعضای هیات مدیره جامعه معلولین اصفهان

اعضای اصلی هیات مدیره:

 1. خانم مرضیه سادات معتمدی
 2. اقای سید محمد منصوری
 3. خانم ژیلا عسکر پور
 4. خانم زهرا قاسمی
 5. اقای علی رضا دانشمند

اعضای اصلی بازرسان :

 1. اقای محمد پور خلیلی
 2. خانم زهرا فتحی
 3. خانم اشرف دهقان

اعضای علی البدل بازرسان:

 1. اقای رحمان حسین پور

اعضای نمایندگان:

 1. خانم محبوبه رضایی
 2. خانم طاهره ثالثی