ماده ۱:
جامعه معلولين ايران مطابق مواد ۳ و ۷ اساسنامه بمنظور پيگيري اهداف و آرمانهاي خود برای خدمت به معلولان جسمي حرکتي، آيين نامه زير را جهت تشکيل و اداره دفاتر جامعه معلولين ايران تنظيم مي کند.
ماده ۲:
تأسيس دفتر به یکی از ۳ روش زير امکان پذیر است:
الف: درخواست کتبي حداقل ۱۰ نفر به عنوان هيات مؤسس و اخذ نظر مساعد هيات مديره شعبه مربوطه و تصویب هیات مدیره جامعه معلولین ایران.
ب: درخواست موافقت تأسيس دفتر توسط شعبه مربوطه از جامعه معلولين ايران و اخذ موافقت کتبی هیات مدیره جامعه معلولین ایران.
ج: تشخیص لزوم ایجاد دفتر توسط هيات مديره جامعه معلولين ايران.
تبصره:
تأسیس دفاتر و انتخاب هیات مدیره و بازرسان و تغییرات آنها پس از تأیید جامعه معلولين ايران رسمیت می یابد.
ماده ۳:
تشکيل مجمع عمومي هر دفتر باید طی روال قانونی خود قبل از برگزاري مجمع به اطلاع شعبه مربوطه برسد.
تبصره ۱:
شعب موظفند قبل از برگزاري مجمع عمومی دفاتر، مراتب را به جامعه معلولين ايران اطلاع دهند.
تبصره ۲:
در صورت عدم وجود شعبه در استان مربوطه دفتر ملزم به رعايت تبصره فوق مي باشد.
ماده ۴:
تشکيل مجمع عمومي عادي دفاتر از طريق ارسال دعوتنامه و حتي المقدور انتشار آگهي در روزنامه محلي به اطلاع کليه اعضا خواهد رسيد که در دعوتنامه یا آگهي باید دستور کار مجمع، ‌مکان و زمان تشکیل مجمع قيد گردد.
ماده ۵:
مجمع عمومي عادي دفاتر سالي يکبار در چهار ماهه اول سال تشکيل شود.
ماده ۶:
وظایف مجمع عمومی دفاتر به شرح زیر است:
۱)   استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان و ارزیابی و تصویب عملکرد سال گذشته دفتر.
۲)   شور و تصویب ترازنامه و تصویب بودجه سال آتی.
۳)   انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان.
۴)  تعیین حداکثر مبلغ قابل پرداخت به هر یک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان بابت حق نشست جلسات رسمی با ملحوظ داشتن وضعیت مالی آن دفتر.
۵)  عندالزوم عزل هیات مدیره یا بازرسان.
۶)  اتخاذ تصمیم در هر مورد مقتضی دیگر در حوزه فعالیت آن دفتر.
ماده ۷:
تعداد اعضای‌اصلي هيات مديره هر دفتر ۳ نفر و تعداد اعضای علي البدل ۲ نفر مي باشد.
تبصره:
در هر دوره فعالیت هیات مدیره انتخاب یک نفر از اعضای وابسته (افتخاری) به عنوان عضو هیات مدیره بلامانع است.
ماده ۸:
فعاليت اعضای هيات مديره و بازرسان افتخاري است و حق نشست مصوب مجمع عمومي، حق مأموريت و هزینه هاي مربوطه قابل پرداخت است.
ماده ۹:
شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره دفاتر به شرح زیر است:
۱)     دارا بودن کارت عضویت معتبر.
۲)    دارابودن حداقل ۲ سال سابقه عضویت در یکی از شعب یا دفاتر جامعه معلولین ایران با تأیید شعبه یا دفتر مربوطه .
۳)  نداشتن سوء پیشینه کیفری به گواهی مراجع ذیصلاح پس از انتخاب.
۴)  داشتن حداقل ۲۵ سال تمام سن.
۵)  دارا بودن حداقل دیپلم کامل متوسطه.
۶)اعلام آمادگی کتبی جهت عضویت در هیات مدیره حداقل یک هفته قبل از تشکیل نوبت اول مجمع عمومی به انضمام تصویر مدارک مربوط به بند ۴ و ۵، بدیهی است روز ثبت نام و روز مجمع جزء یک هفته محاسبه نمی شود.
ماده ۱۰:
دوره خدمت اعضای هيات مديره دفاتر ۲ سال ازتاريخ انتخاب مي باشد.
ماده ۱۱:
تعداد بازرسان اصلي دفاتر ۲ نفر و علي البدل ۱ نفر است که لزوماً از میان اعضای ‌پيوسته (دائم) ‌انتخاب مي شوند.
ماده ۱۲:
شرایط داوطلبان عضویت در بازرسی دفاتر به شرح زیر است:
۱)     دارا بودن کارت عضویت معتبر.
۲)    دارا بودن حداقل دو سال سابقه عضویت در یکی از شعب یا دفاتر جامعه معلولین ایران با تأیید شعبه یا دفتر مربوطه.
۳)  نداشتن سوء پیشینه کیفری به گواهی مراجع ذیصلاح پس از انتخاب.
۴)  داشتن حداقل ۲۵ سال تمام سن.
۵)  دارا بودن حداقل دیپلم کامل متوسطه.
۶)  عدم اشتغال به کار در دفتر مربوطه.
۷)    اعلام آمادگی کتبی حداقل یک هفته قبل از تشکیل نوبت اول مجمع عمومی به انضمام تصویر مدارک مربوط به بند ۴و ۵، بدیهی است روز ثبت نام و روز مجمع جزء یک هفته محاسبه نمی شود.
ماده ۱۳:
دعوت به همکاري از بازرس علي البدل دفتر به عهده هيات مديره است. چنانچه ظرف مدت يک هفته پس از قطعيت موضوع دعوت صورت نپذیرد، اين امر به عهده بازرس باقیمانده خواهد بود.
ماده ۱۴:
در صورت تخلف هر یک از اعضاء از مقررات و قوانین جامعه معلولین ایران و ایجاد اخلال در امور پس از رسیدگی و تأیید بازرسان دفتر مربوطه، هیات مدیره موظف است نسبت به تعلیق عضویت یا اخراج متخلف تصمیم گیری نماید. تصمیمات هیات مدیره دفاتر در این مورد لازم الاجرا است.
ماده ۱۵:
هيات مديره دفتر موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز بعد از پايان سال مالی، ترازنامه دفتر را که به تأييد بازرسان رسيده است از طريق دفتر به جامعه معلولين ايران ارسال نمايد.
تبصره ۱:
هیات مدیره دفتر موظف است یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی صورت های مالی و ترازنامه سالیانه دفتر را برای بررسی و تأیید به بازرسان دفتر تسلیم نماید.
تبصره ۲:
بازرسان موظفند نتایج بررسی ها و نظر قطعی خود را کتباً به مجمع عمومی اعلام کنند.
ماده ۱۶:
هر آنچه در اين دستورالعمل قيد نشده عيناً ‌تابع فصول اول، ‌چهارم و پنجم اساسنامه جامعه معلولين ايران است.
ماده ۱۷:
اين دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۶ تبصره تنظیم و در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ هيات مديره جامعه معلولين ايران تصويب گردید.
 
 
هیات مدیره مدیره جامعه معلولین ایران